Arbetsmiljöpolicy

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB värnar om sina medarbetare. Trivsel och god hälsa är viktiga förutsättningar för ett väl fungerande arbetsklimat och möjligheterna att uppnå goda prestationer.
Genom att utveckla och driva ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete - i god samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare – ska säkerhet, frisknärvaro och trivsel öka. 

Organisation och arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågorna behandlas med företagets övriga frågor i den ordinarie linjeorganisationen.  Merparten av det rent praktiska arbetsmiljöarbetet ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt varför löpande arbetsmiljöfrågor behandlas och protokollförs i samband med arbetsplatsträffar. Policyn fastställs av VD och uppdateras årligen.

Ansvar

Verkställande direktören har huvudansvaret för företagets arbetsmiljö. Företagets övriga ansvariga har fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till enligt fördelningsdokument upprättade mellan ansvarig och VD.  Företagets samtliga medarbetare ansvariga för att policyn för arbetsmiljöfrågor efterlevs. 

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska ständigt förbättras genom aktiv samverkan mellan företagets parter. Arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att alla åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall. Årligen ska riskbedömningar genomföras och arbetsmiljöplaner upprättas och dessa ska följas upp enligt föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1, AFS 2003:4 och AFS 2008:15). 

 • Företaget ska planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet så att lagar, föreskrifter och interna regler för arbetsmiljöfrågor följs samt att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön.
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatsen.
 • Samtliga ska löpande erbjudas utbildning och information inom arbetsmiljöområdet.
 • Varje medarbetare ska följa de regler som gäller för arbetsmiljön och påpeka de eventuella brister som upptäcka så att dessa kan rättas till.
 • Policy för arbetsmiljöfrågor

  Tillämpliga lagar och föreskrifter:  Arbetsmiljölagen  Arbetsmiljöförordningen  Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

  Peter Jansson
  VD, Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB