Miljöpolicy

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB tar ett stort ansvar för att inom sitt verksamhetsområde bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

I enlighet med Agenda 21 skall Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB arbeta för att säkerställa en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer, i ett globalt perspektiv.
Till grund för miljöarbetet ligger även gällande lagstiftning och av riksdagen fastställda handlingsprogram.

Följande principer från Rio-deklarationen skall vara vägledande:

 • Principen om kretsloppsinriktning
 • Principen om försiktighet
 • Principen om uppbyggnad av kompetens för hållbar utveckling
 • Principen om att underlätta och uppmuntra folkligt medvetande i miljöfrågor.
 • Miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut som rör verksamheten såväl som i anläggningsarbeten, trädgårdsskötsel och konsultativa tjänster samt i det egna administrativa arbetet. Vid upphandling och inköp ska miljöhänsyn betraktas som likvärdigt med hänsyn till både arbetsmiljö och kostnader. Miljöfrågor skall i möjligaste mån integreras i handhavande instruktioner, säkerhetsrutiner, interna kurser och fortbildningar för både personal och kunder.

  I den egna verksamheten skall i möjligaste mån användningen av miljöfarliga ämnen begränsas och användningen av ändliga naturresurser minskas.

  Miljöpolicyn skall vara väl förankrad bland ledning och anställda samt göras lättillgänglig för utomstående (potentiella kunder, medarbetare, arbetssökande, leverantörer och samarbetspartners) såväl som för kunderna.

  En handlingsplan för verkställandet av miljöförbättrande åtgärder skall upprättas och revideras vartannat år, vilket möjliggör det fortlöpande arbetet för en ständig förbättring.

  Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB skall vara ett föredöme för övriga samhället och aktivt driva dessa frågor genom att förmedla en medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågor.

  Bromma 2011-10-03

  Peter Jansson
  VD, Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB