Kvalitetspolicy

Eftersom kvalitet är vad kunderna vill ha så ska Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB rankas som ledande bland Stockholms trädgårdsskötselföretag. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och alla medarbetares deltagande samt en processkultur.

Kundfokus

Kvalitet är ett mått på företagets prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att förstå och tillgodose kunders behov och överträffa kundens förväntningar. För att uppnå detta måste Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB vara bättre än konkurrenterna. Det kräver i sin tur att Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB lyssnar på sina kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i verksamheten.

Ledarnas engagemang

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att sätta tydliga mål, gå från ord till handling, kunna kvantifiera, mäta och leverera, utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.

Medarbetarnas engagemang

Samtliga medarbetare inom Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete, ska ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå företagets målsättningar.

Processkultur

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra processerna genom att sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria leveranser av våra tjänster fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål jämföra oss med andra och lära av de bästa.

Peter Jansson
VD, Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB